Rt tin W88 chi tit qua cc bc

Taiphan000
17-07-2020, 14:58   |  #1  
Taiphan000 avatarı
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Tem 2020

Nhà cáirút ti?n w88chi ti?t b?ng hình ?nh. M?t nhà cái uy tín s? b?o d?m thanh toán ti?n thu?ng cho quy khách nhanh chóng và chính xác. Ph? bi?n ngu?i tin tu?ng và tuy?n l?a W88 cung Do dó, b?i t?i dây nhà cái luôn h? tr? t?t nh?t vi?c rút ti?n thu?ng cho khách hàng. Hãy cùng Phân tích v? cách th?c rút ti?n t?i W88 nhu th? nào nhé.

Hu?ng d?n rút ti?n W88 mau chóng và h?u hi?u

Cung nhu n?p ti?n vào account b?n c?n th?c hi?n theo quy trình thu?n tuy d? rút ti?n. Ch? c?n d?i trong vòng 25phút d?n 1 gi? d?ng h? các b?n dã có du?c ph?n ti?n th?ng cu?c c?a mình r?i. Hu?ng d?n rút ti?n W88 theo 2 bu?c nhu sau:

Nhà cái hu?ng d?n quy khách cách rút ti?n thu?ng

bu?c 1: Chuy?n qu? g?n nhu account ph? v? account chính

khách hàng c?n bi?t d?n các link dang nh?p vào h? th?ng nhà cái mau chóng và ko b? ch?n. Các b?n có th? tham kh?o các l?n sau dây:

lúc ngu?i choi n?p ti?n vào account nhà cái w88 thì ti?n s? du?c c?p nh?t vào account cá nhân c?a mình, và ví nhu mu?n choi Keno, Casino, Th? Thao, Poker, X? S?,… thì ngu?i choi nh?t m?c ph?i chuy?n ti?n trong kho?ng account chính v? nh?ng tài kho?n ph? d?y. Chính vì th?, lúc th?ng thì ngu?i choi c?n ph?i chuy?n ti?n trong kho?ng các tài kho?n ph? d?y v? account chính m?i có th? làm theo hu?ng d?n rút ti?n W88. Vi?c chuy?n Qu? th?c hi?n hoi thu?n tuy, các b?n hãy tham kh?o và làm theo hu?ng d?n c?a hình bên du?i dây.

Cùng tham kh?otìm hi?u nhà cái w88

bu?c 2: Làm theo l?nh rút ti?n W88

Sau khi dã chuy?n ti?n v? account chính, ngu?i choi s? ch?n m?c Rút Ti?n. S? có 1 b?ng d? ngh? ngu?i choi ph?i nh?p thông báo s? ti?n mu?n rút và thông báo account ngân hàng c?a ngu?i choi. Nh? d?y b? ph?n tr? ti?n W88 m?i có th? c?p nh?t thông báo và chuy?n ti?n th?ng v? tài kho?n ngân hàng các b?n. Do dó mà bu?c ph?i ngu?i choi c?n di?n thông báo cá nhân chu?n xác vào b?ng nh?.

Luu y: n?u nh?p sai thông tin và bên W88 chuy?n ti?n không du?c cho các b?n thì h? s? d? xu?t b?n ph?i xác nh?n tài kho?n b?ng cách g?i CMND và b?n sao kê khai tài kho?n nhà bang r?t m?t. D? mau chóng rút du?c ti?n thu?ng thì nên chú y di?n dúng thông tin nhé.

Di?n ph?n l?n thông tin d? rút ti?n chóng vánh

Sau khi dã di?n s? dông thông tin thì nh?p chu?t c?n m?c rút ti?n d? có th? hoàn thành l?nh rút ti?n W88. Lúc này trong m?c qu?n ly ti?n qu?, ngu?i choi s? th?y s? ti?n mà mình dã b? tr? trong account chính và s? có m?t dòng thông báo l?nh rút ti?n c?a ngu?i choi dang ch? x? ly.

L?nh rút ti?n hoàn thành

hoàn t?t ti?n trình trên b?n dã hoàn t?t thao tác rút ti?n r?i, vi?c Ti?p theo là ch? c?n ng?i d?i ti?n thu?ng c?a b?n chuy?n d?n tài kho?n ngân hàng cá nhân thôi. Có m?t di?m c?n luu y là ti?n trong tài kho?n ngu?i choi s? du?c tính b?ng Vi?t Nam D?ng và du?c b? b?t 3 s? 0 ? cu?i. Ví d?: b?n n?p vào account 500,000 Vi?t Nam D?ng thì trong account ngu?i choi ch? hi?n du?c 500 thôi.

V?i bài hu?ng d?n rút ti?n W88 ? trên dac giúp khách hàng hi?u thêm cách rút ti?n thu?ng nhu th? nào. Ví nhu trong khi ti?n hành c?n du?c gi?i dáp gì có th? Liên h? v?i phòng ban tuong tr? online nhé.